Një tjetër mundësi e pensionit vullnetar është tërheqja e parakohëshme e aseteve. Anëtari në çdo kohë dhe në çdo rrethanë ka të drejtë të tërheqë asetet e tij edhe para mbushjes së moshës së pensionit. Kjo tërheqje shoqërohet me penalitete sipas ligjit “Për Pensionet Vullnetare” dhe rregullores nr. 125 datë 7/12/2010 të AMF-së.