Një ndër avantazhet e pensionit privat është mundësia për përfituar pension 5 vite përpara mbushjes së moshës të pensionit sipas ligjit Për Sigurimet Shoqërore. Në këtë rast anëtari ka të drejtë që shumën e aseteve të akumuluara deri në këtë moshë ta tërheqë në dy forma:

  • Në formë të menjëhershme duke tërhequr të gjitha asetet
  • Në formë pensioni mujor deri në përfundim të aseteve në llogarinë e tij