Përfitim pensioni kur mbush moshën e pensionit të parashikuar me ligj për sistemin e pensionit të detyrueshëm. Në këtë rast anëtari ka të drejtë që shumën e aseteve të akumuluara deri në këtë moshë ta tërheqë në dy forma:

  • Në formë të menjëhershme duke tërhequr të gjitha asetet
  • Në formë pensioni mujor deri në përfundim të aseteve në llogarinë e tij