Kur anëtari bëhet i paaftë për punë gjatë kohës së anëtarësimit në mënyrë të përhershme. Anëtarit i lind e drejta e tërheqjes së aseteve në llogarinë e tij në të njëjtën formë si në rastet e pensionit të pleqërisë.